POLITYKA PRYWATNOŚCI
DeliGoo Sp. z o.o.
W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych
osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.
Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.
Dokładamy szczególnych starań w celu ochrony Twoich praw, w szczególności w zakresie ochrony
prywatności i ochrony informacji przekazanych Nam i dotyczących Ciebie. Informacje te (w tym Twoje
dane osobowe) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do przesyłania tych
informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych
jest szyfrowany.
Przetwarzając Twoje dane osobowe zwracamy szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
1. JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?
Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce
Prywatności (jeli wynika to bezpośrednio z opisu).
Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem
Ty”, „Administrator” – „My”. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik”
zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”.
Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym
dotyczących złożonego zamówienia oraz danych przekazywanych nam celem wykonania zawartej
Umowy Sprzedaży.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
Serwis – serwis internetowy należący do DeliGoo sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w ramach których
DeliGoo świadczy swoje usługi. Serwis umieszczony jest pod adresem: www.deligoo.pl
Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z
wybranych usług na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich
zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z usług oferowanych w
Serwisie.
Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w Serwisie,
które nie wymagają założenia Konta.
Polityka plików cookies – treść regulacji dotyczące polityki plików cookies
Ty, Twój – odpowiednio Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany.
DeliGoo Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 19C/4, 85-065 Bydgoszcz, Polska, www.deligoo.pl, e-mail: biuro@deligoo.pl.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000683284, NIP 5851478922, REGON 367600052. Kapitał zakładowy 15 150,00 PLN. Zarząd:
Konrad Dymek - Prezes Zarządu, Łukasz Rybak - Wiceprezes Zarządu, Michał Jabłoński - Członek Zarządu.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
DeliGoo Sp. z o.o.
2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI
SKONTAKTOWAĆ?
Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej
będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do
danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi w zakresie danych osobowych, które
przekazałeś nam poprzez wypełnienie formularzy zawartych na stronie:
a. danych zbieranych podczas obsł ugi strony internetowej www.deligoo.pl jest spół ka DeliGoo sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Chodkiewicza 19C/U4, 85 – 065 Bydgoszcz, NIP 5851478922, KRS
0000683284, adres mailowy: biuro@deligoo.pl.
W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw,
skontaktuj się z nami:
a) za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub
b) wysyłając wiadomość na adres: biuro@deligoo.pl
3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?
W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych,
przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej
określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te
informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.
Zenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zamówienia
do Serwisu, to znaczy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres email.
Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania na podstawie zawartej przez Ciebie z nami Umowy
Sprzedaży, na podstawie Twojego zainteresowania Naszą ofertą (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Usługi niewymagające zenia Konta
Rodzaje usług. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających
założenia Konta, takich jak: Rekomendowane oferty w Serwisie, Wyszukiwarka ofert w Serwisie.
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, to
znaczy: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie ofert, jak również dane dotyczące sesji, Twojego
urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.
Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania na podstawie zawartej przez Ciebie
z nami Umowy Sprzedaży, na podstawie Twojego zainteresowania Naszą ofertą (podstawa art. 6 ust. 1 lit.
b RODO)
Usługi i funkcjonalności wymagające założenia Konta
Rodzaje usług i funkcjonalności. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług
wymagających zenia Konta, takich jak: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu,
adres e-mail.
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie
w Profilu oraz dane dotyczące Twojej aktywności w serwisie www.deligoo.pl, to znaczy: dane dotyczące
oglądanych przez Ciebie ofert, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu
operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.
DeliGoo Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 19C/4, 85-065 Bydgoszcz, Polska, www.deligoo.pl, e-mail: biuro@deligoo.pl.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000683284, NIP 5851478922, REGON 367600052. Kapitał zakładowy 15 150,00 PLN. Zarząd:
Konrad Dymek - Prezes Zarządu, Łukasz Rybak - Wiceprezes Zarządu, Michał Jabłoński - Członek Zarządu.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
DeliGoo Sp. z o.o.
Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności
Konta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail (dane obligatoryjne).
Konsekwencją nie podania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i
funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych
osobowych jest dobrowolne.
Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania na podstawie zawartej przez Ciebie
z nami Umowy Sprzedaży, na podstawie Twojego zainteresowania Naszą ofertą (podstawa art. 6 ust. 1 lit.
b RODO)
Wykonanie Umowy Sprzedaży
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie
w formularzu zamówienia do Serwisu, to znaczy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres dostawy, nr
telefonu, adres email.
Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania na podstawie zawartej przez Ciebie
z nami Umowy Sprzedaży, na podstawie Twojego zainteresowania Naszą ofertą (podstawa art. 6 ust. 1 lit.
b RODO)
Archiwalne (dowodowe) zabezpieczenie informacji
Zakres danych. W celach archiwalnych (dowodowych) przetwarzamy Twoje dane osobowe dla
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Statystyka korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz ułatwienie korzystania z Serwisu oraz
zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu.
Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie,
takie jak:
odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak
również dane dotyczące
Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące
przeglądarki oraz systemu operacyjnego.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu
korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszcz
Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Profilu,
takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia
wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia
istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu,
dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i
innymi organami państwowymi.
Rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania
Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Profilu,
jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, dących przyczyną reklamacji, skargi lub
wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.
DeliGoo Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 19C/4, 85-065 Bydgoszcz, Polska, www.deligoo.pl, e-mail: biuro@deligoo.pl.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000683284, NIP 5851478922, REGON 367600052. Kapitał zakładowy 15 150,00 PLN. Zarząd:
Konrad Dymek - Prezes Zarządu, Łukasz Rybak - Wiceprezes Zarządu, Michał Jabłoński - Członek Zarządu.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
DeliGoo Sp. z o.o.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie
funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z
Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.
Badanie Twojej satysfakcji
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres email oraz informację
o dacie złonego przez Ciebie zamówienia, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas
pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie
funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze
świadczonych przez nas usług.
Marketing Naszych usług
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas wypełnienia
formularza na stronie oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, rejestrowane i przechowywane
za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych
jak: historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach, historia i
Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.
Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu, odpowiadającego Twoim
zainteresowaniom, oczekiwaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu dopasowujemy
informacje marketingowe, dotyczące naszych produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu
naszych produktów i usług.
wnowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy,
że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie
będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.
Szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego
wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Możesz nie wyrazić na to zgody pisząc
do nas na biuro@deligoo.pl. Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów
traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.
4. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY OFERTY DO TWOICH ZAINTERESOW I PREFERENCJI?
Nasz Serwis ma na celu jak najlepsze dopasowanie ofert marketingowych oraz wszelkich komunikatów
marketingowych do Twoich zainteresowań i preferencji (profilowanie). W celu przekazania Ci jak
najbardziej przejrzystej informacji poniżej opisujemy, na czym polega profilowanie.
Marketing naszych produktów i usług
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta,
uzupełnianiu Profilu oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, rejestrowane i przechowywane
za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych
jak: historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie, odwiedziny na głównej stronie Serwisu i
jego podstronach, daty logowania i rejestracji, dane dotyczące korzystania z określonych usług w
Serwisie, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.
Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu, odpowiadającego Twoim
zainteresowaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu dopasowujemy informacje
marketingowe dotyczące naszych produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu
naszych produktów i usług oraz produktów i usług naszych klientów. Równowaga interesów. Po zweniu
DeliGoo Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 19C/4, 85-065 Bydgoszcz, Polska, www.deligoo.pl, e-mail: biuro@deligoo.pl.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000683284, NIP 5851478922, REGON 367600052. Kapitał zakładowy 15 150,00 PLN. Zarząd:
Konrad Dymek - Prezes Zarządu, Łukasz Rybak - Wiceprezes Zarządu, Michał Jabłoński - Członek Zarządu.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
DeliGoo Sp. z o.o.
naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing połączony z
profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić
dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. W toku ważenia interesów, praw i wolności uwzględniliśmy
następujące okoliczności:
a) wyraziłeś chęć otrzymywania komunikatów marketingowych na podany adres email, a zatem
uznaliśmy, że możesz rozsądnie oczekiwać, że będziemy wysył ać do Ciebie tego rodzaju
komunikaty;
b) tworzymy Twój profil na podstawie podanych przez Ciebie danych oraz danych wynikających z
Twojej aktywności w Serwisie (profilowanie). Następnie wykorzystujemy stworzony w ten sposób
profil w celu indywidualizacji wysył anych do Ciebie komunikatów marketingowych.
Zapewniamy przy tym, że wdrożyliśmy odpowiednie gwarancje ochrony Twojej prywatności, a
mianowicie:
- korzystamy jedynie z danych dotyczących Twojej aktywności w Serwisie, Interesuje nas, jakich ofert
szukasz i które oferty Cię zainteresowały, nie zaś to, co robisz na innych stronach internetowych;
- szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego
wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą mailową. Jednocześnie
wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec
profilowania na potrzeby marketingowe.
5. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Do wykonania Umowy Sprzedaży potrzebujemy od Ciebie następujących danych osobowych:
a) imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail – w przypadku osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej;
b) imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP – w przypadku osób
prowadzących działalność gospodarczą;
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jeśli jednak z jakiegoś powodu nie podasz tych danych
osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą Umowy Sprzedaży.
6. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
Twoje dane osobowe udostępniamy:
podmiotom obsługującym płatności elektroniczne,
podmiotom prowadzącym dokumentację księgową naszej firmy;
podmiotom prowadzącym obsługę prawną naszej firmy;
podmiotom prowadzącym usługi informatyczne, w tym zajmujące się prowadzeniem i
konserwacją serwisu www.deligoo.pl
podmiotom zajmującym się świadczeniem usług hostingowych serwisu deligoo.pl;
podmiotom dostarczającym technologię wysyłki sms/voip
upoważnionym pracownikom Administratora.
Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w
szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
DeliGoo Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 19C/4, 85-065 Bydgoszcz, Polska, www.deligoo.pl, e-mail: biuro@deligoo.pl.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000683284, NIP 5851478922, REGON 367600052. Kapitał zakładowy 15 150,00 PLN. Zarząd:
Konrad Dymek - Prezes Zarządu, Łukasz Rybak - Wiceprezes Zarządu, Michał Jabłoński - Członek Zarządu.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
DeliGoo Sp. z o.o.
Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi
Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do
celów marketingowych. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem
następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyronych
zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów
rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).
Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia
zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z
plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.
8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do Serwisu, jak również
podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody
ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane
przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak
uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy
świadczyć jedynie za zgodą (np. Udostępnianie Profilu).
Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w
tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w
związku z korzystaniem z Rekomendowanych ofert, marketingiem naszych produktów i usług oraz
naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz
atwieniem korzystania z Serwisu, a także badaniem satysfakcji.
Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych ofert w formie wiadomości e-mail, jak również rezygnacja
z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług, będzie dla
nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych
celach.
Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania
Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia
wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.
Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o
Twoją zgodę;
b) Twoje dane osobowe przestał y być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których
były przetwarzane;
c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki
korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem
zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię,
DeliGoo Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 19C/4, 85-065 Bydgoszcz, Polska, www.deligoo.pl, e-mail: biuro@deligoo.pl.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000683284, NIP 5851478922, REGON 367600052. Kapitał zakładowy 15 150,00 PLN. Zarząd:
Konrad Dymek - Prezes Zarządu, Łukasz Rybak - Wiceprezes Zarządu, Michał Jabłoński - Członek Zarządu.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
DeliGoo Sp. z o.o.
nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania
skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie
żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub
usług, z których korzystanie będzie się wiązo z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie
będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących
przypadkach:
a) gdy kwestionujesz prawidł owość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich
wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej
jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych
zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub
wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na
czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich
interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane
osobowe.
Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to
miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy
RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach
stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo
żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są
niekompletne).
Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego,
wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych
serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio
takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?
Jeżeli wykonując wymienione powyżej uprawnienia, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to
żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego
otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie
będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch
miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
DeliGoo Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 19C/4, 85-065 Bydgoszcz, Polska, www.deligoo.pl, e-mail: biuro@deligoo.pl.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000683284, NIP 5851478922, REGON 367600052. Kapitał zakładowy 15 150,00 PLN. Zarząd:
Konrad Dymek - Prezes Zarządu, Łukasz Rybak - Wiceprezes Zarządu, Michał Jabłoński - Członek Zarządu.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
DeliGoo Sp. z o.o.
Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie
ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji
systemów wiadomość email, z której otrzymywania zrezygnowałeś.
Zaszanie skarg, zapytań i wniosków
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy
RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwis używa
szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę
identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez
nieupoważnione systemy lub osoby.
10. CIASTECZKA (COOKIES)
Stosujemy pliki 'cookies'. Informacje zbierane przy pomocy 'cookies' pozwalają dostosowywać usługi i
treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania
ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce
internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików 'cookies' zasadniczo nie uniemożliwia korzystania
z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
11. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?
1. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach
końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności
są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies.
3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
a. możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu,
b. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika,
przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami
wyświetlić stronę,
c. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.
4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w
szczególności Użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i
zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy
ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.
6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie
dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te
mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
“cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich kdorazowym
przesłaniu na urządzenia użytkownika.
DeliGoo Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 19C/4, 85-065 Bydgoszcz, Polska, www.deligoo.pl, e-mail: biuro@deligoo.pl.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000683284, NIP 5851478922, REGON 367600052. Kapitał zakładowy 15 150,00 PLN. Zarząd:
Konrad Dymek - Prezes Zarządu, Łukasz Rybak - Wiceprezes Zarządu, Michał Jabłoński - Członek Zarządu.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
DeliGoo Sp. z o.o.
7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
a. Mozilla Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
b. Internet Explorer: support.microsoft.com/kb/278835/pl
c. Edge:https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
d. Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
e. Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
f. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
12. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub
uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie
Serwisu, a w przypadku istotnych zmian możemy wysł Ci także odrębne powiadomienia na wskazany
przez Ciebie adres e-mail.
Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem oraz
przepisami
DeliGoo Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 19C/4, 85-065 Bydgoszcz, Polska, www.deligoo.pl, e-mail: biuro@deligoo.pl.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000683284, NIP 5851478922, REGON 367600052. Kapitał zakładowy 15 150,00 PLN. Zarząd:
Konrad Dymek - Prezes Zarządu, Łukasz Rybak - Wiceprezes Zarządu, Michał Jabłoński - Członek Zarządu.